VAD ÄR FORENSISK KBT?

Forensisk kognitiv beteendeterapi (For-KBT) är ett samlingsbegrepp och en beskrivning av evidensbaserad behandling som syftar till att minska risk för återfall i brott. Forensisk innebär att fokusområdet har med brottsdömda eller brottslighet att göra. KBT syftar till att behandlingen teoretiskt och praktiskt vilar på en kognitiv och beteendeterapeutisk grund. När vi pratar om och beskriver For-KBT så har vi alltså fokus på vad som funkar i återfallsförebyggande behandling, d.v.s. vad som minskar risken för återfall i brott. Med det sagt så skulle For-KBT med stor sannolikhet även kunna fungera för personer som är riskzonen för att begå sitt första brott. De kriminogena behov som driver på debut i brott är ofta de samma som de som ökar risken för återfall i brott. Det kan handla om antisocialt umgänge, antisocialt personlighetsmönster, missbruk, social utsatthet och utanförskap där misslyckande i skolan, relationer eller arbetsmarknaden sticker ut särskilt.

For-KBT bygger på de väletablerade principer som gäller för all psykologisk behandling; en god behandlingsallians, motivationsarbete, tydlig målbild och riktning för insatsen, effektiva metoder för beteendeförändring, styrkebaserat arbete samt praktiskt genomförande som stimulerar engagemang och delaktighet. Därtill behöver For-KBT ha en tydlig förankring i säkerhetsperspektiv och riskbedömning. Det handlar dels om att säkerställa att rätt riskfaktorer och därmed behovsområden adresseras men också att insatsen som erbjuds blir tillräckligt intensiv och omfattande och kan genomföras på säkert sätt för såväl samhället som klienten. Säkerhetsfrågan hänger tätt samman med risk- och behovsbedömning och för vissa brottsdömda behövs både fortlöpande riskbedömning utifrån risker som kan uppstå på kort sikt (i det dagliga arbetet tex) men även riskbedömning som handlar om risker för återfall på längre sikt. Enkelt uttryckt kan man säga att vi måste veta vad som är riskdrivande och lära individen att kunna hantera dessa risker både för att uppnå en förändring för individen men också för att skydda samhället och dess medborgare inklusive professionella som arbetar med individen. For-KBT såsom vi beskriver det i vår bok bygger på principerna om Risk, Behov och Mottaglighet (RBM – se avsnittet om RBM).